Realizace

Panorama Golf Resort, Kácov

Společně s kolegy ze společnosti BTF Engineers & Developers s.r.o. jsme dokončili srpnu 2017 výstavbu klubovny v areálu Panorama Gorlf Resortu v Kácově.

GALERIE Teplice

V létě roku 2012 jsem byl osloven zástupcem investora GALERIE Teplice a tím začala moje spolupráce se společností BTF Engineers & Developers s.r.o. na výstavbě multifunkčního obchodního centra GALERIE Teplice. Stal jsem se členem realizačního týmu společnosti BTF Engineers & Developers a jako Technický dozor investora jsem měl na starosti dohled nad realizací stavební části objektu tj. založení objektu, stavbu nosné konstrukce, instalace opláštění objektu, zastřešení, ZTI a dále venkovních komunikací vč. úprav světelných křižovatek, terénních a sadových úprav. Po otevření objektu, které proběhlo 14. března 2014 následoval dohled při odstaňování vad a nedodělků. Dokončení veškerých stavebních prací a předání dokončené stavby investorovi proběhlo na konci 06/2015.

Lázně Teplice a.s.

Od roku 2012, kdy jsem byl osloven společností Lázně Teplice a.s., jsem vypracoval několik projektů na výměnu oken, zateplení objektů a drobné stavební úpravy na lázeňských domech Beethoven, Císařské lázně, Sadové lázně, Kamenné lázně a v neposlední řadě také na Lázeňském domě Jirásek. Realizace jednotlivých projektů proběhla v letech 2013-2015 a v současné době připravujeme další projekty.

Doly Bílina

V roce 2013 jsem byl osloven společností Severočeské Doly a.s., Doly Bílina abych se ucházel v soutěži o výkon Technického dozoru investora - správce stavby na zakázce "Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z obydleného území". Ve výběrovém řízení jsem uspěl a následně jsem se společností Severočeské Doly a.s., Doly Bílina uzavřel smlouvu na uvedenou činnost. Celá akce úspěšně proběhla v období 03/2013 - 06/2015, kdy byla stavba uvedena do provozu a předána investorovi. Současně s předáním stavby proběhlo ukončení mé činnosti spočívající mimo jiné i v potvrzení účelného čerpání dotace SFŽP.

ŠKODA Auto Mladá Boleslav

Na podzim roku 2011 jsem začal spolupracovat se společností Škoda Auto Mladá Boleslav na projektech passportizace DZ v jednotlivých areálech v Mladé Boleslavi. Tato spolupráce byla ukončena v roce 2013.

Zateplení BD

V období 2010-2011 jsem vypracoval několik projektů zateplení panelových domů zejména pro společnost PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o. v Teplicích, která připravovala projekty pro SBD Krušnohor v Mostě. Dále jsem vypracoval několik dalších projektů pro jiné soukromé osoby i SVJ na zateplení různých objektů např. v Mostě, Teplicích, Děčíně, Dubí, aj. Realizace podobných projektů probíhá i v současné době.