Technický dozor

Neméně důležitou činností ve stavebnictví je kontrolní činnost při realizaci stavebního díla, tzv. technický dozor stavebníka (dříve také známe pod označením technický dozor investora - TDI). Účelem této kontroly je zajistit provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací a kontrolovat kvalitu prováděných prací, ať jsou prováděny dodavatelsky nebo svépomocí a kontrolovat průběžné a zejména závěrečné vyúčtování stavby.

Náplň činnosti technického dozoru:

 • účast při výběrovém řízení na dodavatele stavby, prostudování a posouzení předložených nabídek uchazečů o realizaci stavby z technického i ekonomického hlediska, doporučení nejvýhodnějších nabídek,

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení),

 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí),

 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora),

 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení),

 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů účast na kontrolních dnech a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev,

 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

 • sledování nebo vedení stavebních a montážních deníků,

 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,

 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě a průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,

 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací,

 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby,

 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků,

 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání.